اصفهان،خیابان طالقانی، بازار بزرگ کامپیوتر طالقانی، پلاک 10